پس از استقبال گسترده از پ نه پ طنز دِ نه دِ در میان مردم و اینترنت گسترش یافت

جوکهای جدید دِ نـَـه دِ

جوکهای جدید دِ نـَـه دِ

در ادامه مطلب